Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse kring bedömningen av uppsåt, oaktsamhet och bevis. Kursen utgår från både lagstiftning och praxis vilket bäddar för fördjupade teoretiska så väl som praktiska kunskaper för dig som deltagare.

Kursprogram

Uppsåtskravet och bevisning om uppsåt är centrala frågor i brottmål och ofta avgörande för om en person ska dömas för brott eller inte. Högsta domstolen har i sin praxis alltsedan början av 2000-talet slagit fast att det s.k. likgiltighetsuppsåtet ska vara den nedre gränsen för uppsåt. Likgiltighetsuppsåtet är dock ibland svårtillämpat och svår att avgränsa gentemot medveten oaktsamhet. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 763 (Mopedmannens död) förtydligat likgiltighetsuppsåtet. Även detta rättsfall har emellertid lett till diskussioner i den rättsvetenskapliga litteraturen och föranlett praktiska tillämpningsproblem. Kursen (förmiddagspasset) syftar till att belysa hur uppsåtsfrågorna kan hanteras i den praktiska tillämpningen och även ge en kort överblick över oaktsamhetsrekvisitet.
Bevisprövning och bevisvärdering är de frågor som i praktiken oftast är de avgörande i ett brottmål. Kursen syftar – utifrån ett
praktikerperspektiv – belysa hur olika problemställningar gällande bevistema, beviskrav, bevisföring och bevisvärdering kan hanteras i en brottmålsprocess. En genomgång av ledande rättsfall på området görs.

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Vad är uppsåt?
 • Avgränsningen av uppsåtets nedre gräns.
 • Likgiltighetsuppsåt.
 • Förtydligande av likgiltighetsuppsåtet enl NJA 2016 s. 763
 • Bevisning av uppsåt. Genvägar och fällor.
 • Täckningsprincipen. Vad ska uppsåtet omfatta?
 • Något om oaktsamhetsrekvisitet
 • Utgångspunkter för bevisprövning.
 • Bevistema brottmål. Innebörd och behov.
 • Beviskrav och bevisföring. Innebörden av ställt utom rimlig tvivel.
 • Bevisvärdering. Genvägar och fällor.
 • Särskilda bevissituationer.
 • Genomgång av rättspraxis.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 500kr

29 november 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Advokater som processar i straffrätt.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024