Under denna kursdag reder justitierådet Stefan Reimer ut frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt, vilket ofta har stor praktisk betydelse, men sällan är särskilt väl belyst i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området. Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Olika fordringsrättsliga och sakrättsliga problem i samband med tvister mellan konkursboet och tredje man om tillgångar, t.ex. immaterialrättigheter enligt licensavtal.
  • Under vilka förhållanden upphör ett avtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd? Hur ska ”ipso-facto-klausuler” och ”prekonkursklausuler” hanteras?
  • I vilka fall föreligger inträdesrätt för konkursboet i konkursgäldenärens avtal?
  • Finns det en ”processuell” stoppningsrätt när en av parterna i en tvist kommer på obestånd eller går i konkurs, om inte konkursboet inträder i processen? Hur bör man processuellt se på konkursbolagets fortsatta processande?
  • Vad gäller vid återkallelse av talan på grund av en konkurs och det begärs att talan ändå ska prövas från konkursbolagets sida, när konkursbolaget inte inträder?
  • Vilka fordringsrättsliga och processuella begränsningar gäller vid återvinning i konkurs?
  • Konkursrättsliga problem i samband med skiljedomsavtals verkan mot tredje man.
  • Andra avtalsrättsliga och sakrättsliga problem i obeståndssituationer i ljuset av den processuella situationen.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

18 september 2020 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)