Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med juridisk rådgivning till bolag som befinner sig i eller löper risk att hamna i ekonomiska bekymmer. Kursen lämpar sig bland annat för advokater, jurister och revisorer.

Kursprogram

I kärvare tider ställs särskilt höga krav på styrelsen i ett aktiebolag och dess råd­givare. Det blir då särskilt viktigt att ha god kontroll på hur verksamheten utvecklas, bolagets likviditet idag och framöver och bolagets soliditet. En god kännedom om de regler som kommer i spel i det läget är nödvändigt.

Aktiebolag i kris är en avancerad kurs som rör sig över flera områden, men framför allt fördjupar sig i svårare aktiebolagsrättsliga frågor när bolaget börjar få ekonomiska bekymmer.

På kursen behandlas sålunda såväl styrelsens och i förekommande fall andras stränga ansvar vid kritisk kapitalbrist i bolaget, som deras skadeståndsansvar mot bolaget, liksom mot borgenärer och andra. Det har föreslagits att reglerna om kontrollbalansräkning vid kapitalbrist ska avskaffas per den 1 juli 2025, men det återstår att se om det blir så. Oavsett det gäller alltjämt nuvarande regler om skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning har inträtt före den 1 juli 2025. På kursen diskuteras också de regler som enligt förslaget ska ersätta nuvarande lag­stiftning på området.

På kursen behandlas också det långtgående ställföreträdaransvaret enligt 59 kap. skatte­för­farandelagen. Skatteansvarsmål är mycket vanliga i våra förvaltningsdomstolar och möjlig­heterna att undgå ansvaret är erfarenhetsmässigt små.

I vissa, mer allvarliga fall kan ansvar också drabba bolagets aktieägare. Man talar ibland om ansvarsgenombrott, när det snarare handlar om ett otillbörligt utnyttjande av aktiebolag för att undgå ansvar, t.ex. i form av rena processbolag. Företeelsen och förutsättningarna för ansvar analyseras och diskuteras på kursen.

Utbetalningar i strid med aktiebolagslagens regler om låneförbud och värdeöverföringar hamnar ofta i strålkastarljuset när bolagets kassa tryter eller bolaget t.o.m. har gått i konkurs. Förutsättningarna för återbetalningsskyldighet och styrelsens ansvar i dessa situationer diskuteras därför också under kursen.

Vid bolagets konkurs aktualiseras också frågan om återvinning enligt 4 kap. konkurslagen och det ansvar det kan leda till. Inte sällan aktualiseras också de straffrättsliga reglerna i 11 kap. brottsbalken om brott mot borgenärer redan när bolaget närmar sig insolvens. Frågor av det slaget diskuteras översiktligt under kursen.

Kursen har en påtagligt praktisk förankring med genomgång av åtskilliga relevanta rättsfall från senare år. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om aktiebolagsrätt.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Hur sent kan en försenad första kontrollbalansräkning upprättas med ansvarsfriande verkan?
  • Kan det vid utkrävande av skadestånd från styrelsens ledamöter sägas finnas en Business Judgement Rule enligt svensk rätt och vad innebär den i så fall?
  • Hur kan det stränga skatteansvaret undvikas och vad bör styrelsen tänka på när förfallo­dagen närmar sig?
  • Finns det ett ansvarsgenombrottsinstitut enligt svensk rätt och vad innebär det i så fall?
  • När ska en utbetalning bedömas som en värdeöverföring och när kan en utbetalning anses utgöra ett förbjudet lån?
  • Vilka konkreta åtgärder bör styrelsen vidta när bolaget börjar få ekonomiska problem?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm 18 okt 2024: fysiskt

Stockholm 18 okt 2024: digitalt

Pris: 9 900kr

18 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra verksamma jurister, styrelseledamöter och verkställande direktörer, revisorer.

Relaterat

Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolagsrättslig nyhetsdag