Affärsjuridiska kurser

Villkor
Ett av ExLibros största områden är affärsjuridiken!

Inom affärsjuridiken ger vi kurser i bland annat avtalsrätt, bolagsrätt samt konkurs och obeståndsrätt.

Fokus är i första hand nischade kurser som berör frågor som du som praktiker stöter på i ditt vardagliga arbete, och som ofta uppfattas som lite extra svåra att lösa.

Vi har valt att begränsa antalet deltagare på våra kurser, för att säkerställa att utrymme finns att ställa frågor och få svar! Med andra ord, söker du utbildningar som ger dig juridisk spetskompetens har du kommit till helt rätt ställe!

Nedan finner du alla aktuella kurser vi ger inom det affärsjuridiska området, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

Nyhet

10

nov

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Skattedagarna 2022 - nyheter och fördjupning - (ges även digitalt!)

10-11 nov 2022

Ingen kan ha undgått att riksdagen valde att anta M, KD och SD:s gemensamma höstbudget under 2021. Eftersom det är valår 2022 kommer sannolikt förändringar ske på skatteområdet. Kommer de diskuterade ändringarna av 3:12-reglerna att bli verklighet?
Under kursen går vi igenom de aktuella nyheterna och intressanta frågeställningarna, i kombination med en fördjupning i de mest intressanta områdena vid denna tidpunkt.

Inkomstskatt

 • Rättsfall och SKV vägledningar samt övrigt
 • Kryptovalutor och skatt 
 • Entreprenörsföretag ur ett skatteperspektiv:
  • 3:12-reglerna, skatteeffektiva ägaruttag
  • Ägarförändringar, skatterättslig teknik för intag, utlösen, avyttring samt generationsskifte
  • Omstrukturering, andelsbyten, indragning mm
 • Diskussionscase 

Moms

 • Grundläggande frågor om skattskyldighet till moms
 • Avdragsrätt för ingående moms
  • avdragsbegränsningar
  • holdingbolag
 • Fakturerings- och redovisningsskyldighet
 • Beskattningsunderlag och omvärdering/uttagsbeskattning
 • Internationell handel (varor och tjänster/inom och utom EU)
 • Särskilt om fastigheter
  • frivillig skattskyldighet
  • jämkning och retroaktivt avdrag
  • omvänd byggmoms 
  • byggtjänster i egen regi (på egna fastigheter)

 

Kursen har tidigare varit fullbokad, nu har vi dock en plats kvar!

Nyhet

17

jan

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser (ges även digitalt!)

På denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på konkursgäldenärens avtal, mervärdesskattefordringar och miljörelaterade krav.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Kan boet nyttja konkursgäldenärens medkontrahents leasinggods utan ersättning?
 • När anses boet vara en verksamhetsutövare enligt 10 kap. MB? Och vad får det för följd?
 • När blir boet betalningsskyldigt för moms vid leverans av varor, tillhandahållande av varor och justering av tidigare gjorda avdrag?

Nyhet

02

feb

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Avtalstvister (ges även digitalt!)

Det är som bekant vanligt med avtalstvister. När dessa blivit föremål för rättsligt förfarande framställer ena parten ofta påståenden och gör andra parten ännu oftare invändningar, som ställer avtalsrättsliga frågor på sin spets. Kursen behandlar några av de avtalsrättsliga frågor som därvid oftast aktualiseras, varvid relevant rättspraxis berörs.
Den här kursen är således en måste för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

 • Avtalstolkning (partsavsikter, kontexter, skälighet m.m.)
 • Avtalsändring (eftergifter, avtalade formkrav för ändringar m.m.)
 • Jämkning (36 § avtalslagen)
 • Fel i prestation (garantier och avtalade egenskaper, enuntiationer, utfyllande kvalitetskrav m.m.)
 • Dröjsmål med prestation (closing etc.)
 • När är avtalsbrottet väsentligt?
 • Reklamation och frister
 • Oaktsamhet och grov oaktsamhet m.m.
 • Ansvarsbegränsningar
 • Vad kan man räkna med att domare och skiljedomare kan och har erfarenhet av?
 • Vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • Bra och dålig bevisning

Nyhet

03

feb

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Värderingstvister (ges även digitalt!)

Processar du som advokat och samarbetar ibland med värderingsexperter eller stöter på dem på motsidan? Då är detta kursen ett måste för dig!

 • Vad är sambandet mellan företagsvärdering och skadevärdering (utebliven vinst)?
 • Vilka värderingsmetoder finns, hur hänger de ihop? Hur väljer man metod?
 • Genomgång av de två vanligaste metoderna – kassaflödes- och relativvärdering
 • Hur läser man en värderingsrapport som lekman och vad ska man tänka på?
 • Vilka är de viktigaste antagandena i en värdering och hur hittar man dem?
 • Betydelsen av värdetidpunkten och hur den fastställs
 • Vad är eftersyn och är sådan tillåten?
 • Vad i ett värderingsutlåtande ska styrkas, dvs vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • HD:s praxis i värderingsmål
 • Vad ska man som ombud räkna med att skiljedomare och domare kan och förstår om värdering?
 • Vad kan skiljedomarna eller domarna göra när de inte håller med om allt i en värdering och vad brukar de göra?
 • Bra och dålig bevisning
 • Att förhöra en värderingsexpert och att bli förhörd som värderingsexpert (huvudförhör och motförhör)
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.