Brottas du mer eller mindre dagligen med att tolka avtal som andra har upprättat? Du är inte ensam, avtalstolkning är svårt! Under en praktiskt inriktad dag belyser advokat Jon Kihlman och justitierådet Eric M Runesson en rad problem som ofta uppkommer vid avtalstolkning, och ger förslag på praktiska lösningar. Ambitionen är att du efter kursen ska ha nya verktyg för att förstå och tolka komplicerade avtal, men också en djupare förståelse för hur du upprättar ett riktigt bra avtal.

Kursprogram

Kursbeskrivning

Under kursens inledande del behandlar Jon Kihlman allmänna frågor om i första hand avtalstolkning, såsom utgångspunkten att parternas avsikt skall upprätthållas, att tolkningen skall göras med beaktande av uppfattningen hos en förnuftig person samt förhållandena mellan tolkning och utfyllnad och mellan tolkning och jämkning. Även de särskilda problem som uppkommer i anslutning till att avtalshandlingar rangordnas behandlas, liksom förhållandet mellan den subjektiva utgångspunkten och uppfattningen att standardavtal skall tolkas på objektiva grunder. I anslutning till den senare frågan behandlas också avtalstolkningens betydelse för lagtolkningen.

Under seminariets andra del behandlar Eric M. Runesson främst frågor kring utfyllnad och avtalskomplettering och jämkning.

Kursen avslutas med gott om tid för deltagarna att diskutera de behandlade frågorna – eventuellt i mindre grupper – eller andra anslutande frågor, och att ställa frågor till kursledarna.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Avtalstolkning och lagtolkning
  • Avtalstolkning och tolkning av annan kommunikation
  • Parters svårfunna avsikt
  • Parts svårfunna avsikt
  • Den förnuftiga personens roll
  • Rangordning av avtalshandlingar
  • Tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt eller utfyllnad av avtal?
  • Objektiv tolkning
  • Tolkning och jämkning
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

16 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt
Profilbild
Eric M. Runesson
Profilbild
Eric M. Runesson
Justitieråd i Högsta domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till ombud, domare eller skiljemän vid avtalstvister, men även till såväl jurister som andra som upprättar avtal. Den behandlar tolkningsfrågor ur i första hand ett tvistlösningsperspektiv. Eftersom behovet av tolkning i princip alltid är en följd av otillräcklig tydlighet i parters kommunikation, behandlas emellertid även tolkningsreglernas betydelse för utformningen av avtal.

Relaterat

Affärsjuridik
Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)