Med utgångspunkt i uppfattningen att all skada som uppkommer på grund av en ansvarsgrund skall ersättas, behandlas under seminariet, skadetyper, ansvarsgrunder, lagfästa och avtalade ansvarsbegränsningar.

Kursprogram

Under seminariets inledande del behandlar Jon Kihlman framför allt olika gränsdragningsproblem inom den kommersiella avtalsrättsliga skadeståndsrätten: Gränsdragningen mellan direkta och indirekta förluster och dess betydelse inom och utom köplagens tillämpningsområde samt dess betydelse för en parts skyldighet att begränsa sin skada, begränsningsskyldighetens betydelse för rätten att kräva naturafullgörelse, gränsdragningen mellan produktskador – som inte ersätts enligt köplagen och som delvis ersätts enligt CISG – och andra skador samt gränsdragningen mellan skadestånd och andra påföljder med andra ansvarsgrunder.

Under seminariets andra del behandlar Mårten Schultz relationen mellan allmän och kontraktuell skadeståndsrätt. Här tas förhållandet mellan skadeståndslagens reglering och kontraktsrättens allmänna principer upp. Efter några nedslag i skadeståndsrättsliga tendenser redogörs för den senaste utvecklingen vad gäller skadeståndsrättens allmänna ansvarsförutsättningar. Vidare behandlas frågor i gränslandet mellan kontraktuell och utomobligatorisk skadeståndsrätt, i flerpartsrelationer, vid avtalsförhandlingar och ansvarsgenombrott.

Seminariet avslutas med gott om tid för deltagarna att diskutera de behandlade frågorna – eventuellt i mindre grupper – eller andra anslutande frågor, och att ställa frågor till seminarieledarna.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Direkta och indirekta förluster – inom och utom köplagen
  • Skadeståndsbegränsningsskyldighet och indirekta förluster
  • Köprätten och produktansvaret
  • Skadestånd och andra påföljder – särskilt prisavdrag och avhjälpandekostnader
  • Skadestånd eller fullgörelse vid avbeställning
  • Förhållandet mellan kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndskrav
  • Skadeståndslagens inverkan på kontraktuella skadeståndsanspråk
  • Skadeståndsrättens allmänna läror: Culparegeln, orsaksbedömningarna, adekvans och normskydd
  • Skadeståndsanspråk i kontraktsrättens utkanter: Ansvarsgenombrott, kvasikontraktuella skadeståndskrav och ”hopp i kontraktskedjan”
  • Culpa in contrahendo
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

02 april 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt
Profilbild
Mårten Schultz
Profilbild
Mårten Schultz
Professor Mårten Schultz

Målgrupp

Seminariet vänder sig dels till såväl jurister som andra som upprättar avtal, dels till ombud, domare eller skiljemän vid tvistlösning av avtal.

Relaterat

Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)