I många tvister är en viktig fråga att fastställa ett visst värde eller storleken av en skada. Inte sällan ägnar sig ombuden (juristerna) huvudsakligen åt ansvarsfrågan och juridiken i målet, medan värderingsfrågan till stor del läggs ut på värderingsexperter. De senare avger utlåtanden och yttrar sig ibland över varandras utlåtanden. De hörs också ofta i målen, både i domstolstvisterna och skiljetvisterna.

Kursprogram

Kursen, som leds av en processjurist och skiljedomare (Olle Flygt) och en värderingsexpert med särskild inriktning på tvister (Daniel Frigell), behandlar några av de frågor som ofta aktualiseras i värderingstvister.

Kursen vänder sig till alla advokater som processar och ibland samarbetar med värderingsexperter eller stöter på värderingsexperter på motsidan. De typer av värderingar som tyngdpunkten läggs på är s.k. kassaflödesvärderingar (DCF) och relativvärderingar, dvs. värderingar som syftar till att fastställa värden på rörelser och aktier, vilka är beroende på förväntningar om framtiden. Skadeberäkningar avseende utebliven vinst kommer också att beröras. Kursen förklarar företagsvärdering utifrån ett ”användarperspektiv” och syftar till att ge en intuitiv förståelse av olika värderingsmetoder och hur man tolkar en värdering.  

Kursen är ”tvärvetenskaplig” i den meningen att den ger grundläggande kunskaper om värdering, men också kunskaper om hur man kan arbeta med och mot värderingar i en tvist. Fokus är alltså både på värdering och process.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vad är sambandet mellan företagsvärdering och skadevärdering (utebliven vinst)?
 • Vilka värderingsmetoder finns, hur hänger de ihop? Hur väljer man metod?
 • Genomgång av de två vanligaste metoderna – kassaflödes- och relativvärdering
 • Hur läser man en värderingsrapport som lekman och vad ska man tänka på?
 • Vilka är de viktigaste antagandena i en värdering och hur hittar man dem?
 • Betydelsen av värdetidpunkten och hur den fastställs
 • Vad är eftersyn och är sådan tillåten?
 • Vad i ett värderingsutlåtande ska styrkas, dvs vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • HD:s praxis i värderingsmål
 • Vad ska man som ombud räkna med att skiljedomare och domare kan och förstår om värdering?
 • Vad kan skiljedomarna eller domarna göra när de inte håller med om allt i en värdering och vad brukar de göra?
 • Bra och dålig bevisning
 • Att förhöra en värderingsexpert och att bli förhörd som värderingsexpert (huvudförhör och motförhör)
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm (Hybrid)

Pris: 9 500kr

24 maj 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Olle Flygt
Profilbild
Olle Flygt
Advokat
Profilbild
Daniel Frigell
Profilbild
Daniel Frigell
Civilekonom

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla advokater som processar och ibland samarbetar med värderingsexperter eller stöter på värderingsexperter på motsidan.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)