Videoföreläsningar - affärsjuridik

Man har inte alltid tid eller möjlighet att delta när en kurs ges, då finns vårt bibliotek av inspelade kurser att tillgå.

Vi spelar in det flesta kurser vi arrangerar inom affärsjuridiken, och det är dessa inspelningar du sedan kan köpa och titta på i efterhand. På det inspelade kurserna får du således även ta del av föreläsarna och deltagarnas diskussioner, vilket vi och våra kunder tycker ger mer än att bara lyssna på någon som står och pratar för sig själv i en studio.
(Dock spelas inte grupparbeten och liknande in).


När du köpt en inspelad kurs så behöver du skapa ett
konto här på vår hemsida. Kontot skapas genom att du loggar in med bank:id. (Vänligen observera att bank:id måste finnas på en annan enhet än den du har hemsidan på, använd förslagsvis dator för hemsidan och mobilt bank:id på telefonen).


När kontot är skapat kan vi ladda upp inspelningen,
räkna med att det tar 1-2 dagar.
Efter varje inspelning följer ett kortare kunskapstest, detta för att vi ska få en verifikation på att du tagit till dig kunskapen. När du svarat rätt på alla frågor så kommer vi inom några dagar att ladda upp ditt kursintyg.
Vänligen observera att inte alla inspelade kurser ger sex timmars utbildning utan vissa bara tre - fyra timmar. Alla kurser har inte heller ett kunskapstest, dessa kurser är endast för att du ska kunna uppdatera dig och ger inga utbildningspoäng!

Har du några ytterligare frågor om hur det fungerar med inspelade kurser är du mer än välkommen att höra av dig!

Nedan finner du information om alla inspelningar vi har just nu,
detta är dock något som byggs ut hela tiden, eftersom nästa alla kurser streamas och spelas in.

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! 

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning - videoföreläsning (med quiz)

Kursen är en fristående fortsättning på del I. Även denna kurs tar särskilt sikte på frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt och som sällan är särskilt väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. I två särskilda avsnitt tas frågor om lönegaranti och företagsrekonstruktion upp. Kursen sker i seminarieform och utifrån praktiska tillämpningsfrågor. Det sker också en genomgång av rättsfall från Högsta domstolen och viss litteratur på området. Kursen vänder sig främst till advokater och andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Konkursboet som rättssubjekt
 • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
 • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
 • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
 • Förfoganden över återvinningsbar egendom
 • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
 • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Aktiebolagsrättsliga utmaningar i FÅAB - videoföreläsning (med quiz)

Väldigt många aktiebolag i Sverige är ägarledda, dvs. bolag där ägarna själva är verksamma i bolaget. Att ägarledda bolag har andra utmaningar än aktiebolag med en stor ägarkrets är en självklarhet för den som kommer i kontakt med dessa bolag, men något som sällan kommer till uttryck i den juridiska litteraturen. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

På den här kursen gör vi nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag.

 • Formella och materiella regler som kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke
 • Förhållandet mellan å ena sidan den formella bolagsstämman och å andra sidan aktieägarmöten, ägarråd, familjeråd
 • Aktieägarnas insynsrätt, särskilt i aktiebolag med högst tio ägare
 • Vad regleras bäst i bolagsordningen respektive i aktieägaravtalet?
 • Konfliktlösningsmekanismer
 • Plötsligt dödsfall eller långvarig sjukdom
 • Oönskade passiva aktieägare
 • Bestämmelser om inlösen
 • Naken in-naken ut – eller inte
 • De aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • Generationsskiften från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
 • Dispens från låneförbud för att finansiera generationsskiften

Nyhet

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Transaktionsdagen - videoföreläsning (med quiz)

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Sten Gejrot och Christer Danielsson! Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller förvärvsfinansiering och transaktionsrättsliga tvister.

 

 

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen:

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen:

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

E-kurs utan quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Processrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom processrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av processrätten de kommande åren. 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

Nyhet

E-kurs utan quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona, force majeure och hardship - del 1 och 2

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

E-kurs utan quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och hardship - del 2

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

E-kurs utan quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och force majeure - del 1

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Återvinning i konkurs - videoföreläsning på 4 h (med quiz)

Vi på ExLibro fortsätter vår mycket uppskattade serie av kursen på obeståndsrättens område, denna gång behandlar vi frågor kring återvinning i konkurs. Föreläsare är som tidigare justitierådet Stefan Reimer, denna gång får han dock även hjälp av Petter Vaeren från 7Wise advokatbyrå i Stockholm.

Kursen är fristående och kan följas även av dig som inte deltagit på tidigare kurser!

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Förutsättningar för återvinning i olika situationer
 • Sakrättsliga frågor kring återvunnen egendom (vad händer exempelvis om återvinningssvaranden har pantsatt återvunnen egendom till god troende tredje man?)
 • Tillämpningen av nackdelsrekvisitet
 • Talefrister enligt 4 kap konkurslagen
 • Prövning av oskäliga arvoden för rekonstruktörer genom återvinning?
 • Processuella frågor och processtaktiska överväganden i samband med återvinningsprocesser
 • Konkursutredning för bedömning av återvinningsbara transaktioner
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.