Videoföreläsningar - affärsjuridik

Man har inte alltid tid eller möjlighet att delta när en kurs ges, då finns vårt bibliotek av inspelade kurser att tillgå.

Vi spelar in det flesta kurser vi arrangerar inom affärsjuridiken, och det är dessa inspelningar du sedan kan köpa och titta på i efterhand. På det inspelade kurserna får du således även ta del av föreläsarna och deltagarnas diskussioner, vilket vi och våra kunder tycker ger mer än att bara lyssna på någon som står och pratar för sig själv i en studio.
(Dock spelas inte grupparbeten och liknande in).


När du köpt en inspelad kurs så behöver du skapa ett
konto här på vår hemsida. Kontot skapas genom att du loggar in med bank:id. (Vänligen observera att bank:id måste finnas på en annan enhet än den du har hemsidan på, använd förslagsvis dator för hemsidan och mobilt bank:id på telefonen).


När kontot är skapat kan vi ladda upp inspelningen,
räkna med att det tar 1-2 dagar.
Efter varje inspelning följer ett kortare kunskapstest, detta för att vi ska få en verifikation på att du tagit till dig kunskapen. När du svarat rätt på alla frågor så kommer vi inom några dagar att ladda upp ditt kursintyg.
Vänligen observera att inte alla inspelade kurser ger sex timmars utbildning utan vissa bara tre - fyra timmar. Alla kurser har inte heller ett kunskapstest, dessa kurser är endast för att du ska kunna uppdatera dig och ger inga utbildningspoäng!

Har du några ytterligare frågor om hur det fungerar med inspelade kurser är du mer än välkommen att höra av dig!

Nedan finner du information om alla inspelningar vi har just nu,
detta är dock något som byggs ut hela tiden, eftersom nästa alla kurser streamas och spelas in.

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsare

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Konkursboet som rättssubjekt
 • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
 • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
 • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
 • Förfoganden över återvinningsbar egendom
 • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
 • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs

Nyhet

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Transaktionsdagen - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsare

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen:

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen:

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Återvinning i konkurs - videoföreläsning på 4 h (med quiz)

Föreläsare

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Förutsättningar för återvinning i olika situationer
 • Sakrättsliga frågor kring återvunnen egendom (vad händer exempelvis om återvinningssvaranden har pantsatt återvunnen egendom till god troende tredje man?)
 • Tillämpningen av nackdelsrekvisitet
 • Talefrister enligt 4 kap konkurslagen
 • Prövning av oskäliga arvoden för rekonstruktörer genom återvinning?
 • Processuella frågor och processtaktiska överväganden i samband med återvinningsprocesser
 • Konkursutredning för bedömning av återvinningsbara transaktioner
Boka även videoföreläsningen Avtalstvister, paketpris 9.900 kr.

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Värderingstvister - videoföreläsning på 6 h (med quiz)

Föreläsare

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vad är sambandet mellan företagsvärdering och skadevärdering (utebliven vinst)?
 • Vilka värderingsmetoder finns, hur hänger de ihop? Hur väljer man metod?
 • Genomgång av de två vanligaste metoderna – kassaflödes- och relativvärdering
 • Hur läser man en värderingsrapport som lekman och vad ska man tänka på?
 • Vilka är de viktigaste antagandena i en värdering och hur hittar man dem?
 • Betydelsen av värdetidpunkten och hur den fastställs
 • Vad är eftersyn och är sådan tillåten?
 • Vad i ett värderingsutlåtande ska styrkas, dvs vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • HD:s praxis i värderingsmål
 • Vad ska man som ombud räkna med att skiljedomare och domare kan och förstår om värdering?
 • Vad kan skiljedomarna eller domarna göra när de inte håller med om allt i en värdering och vad brukar de göra?
 • Bra och dålig bevisning
 • Att förhöra en värderingsexpert och att bli förhörd som värderingsexpert (huvudförhör och motförhör)
Boka även videoföreläsningen Värderingstvister, paketpris 9.900 kr.

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Avtalstvister - videoföreläsning 6 h (med quiz)

Föreläsare

 • Avtalstolkning (partsavsikter, kontexter, skälighet m.m.)
 • Avtalsändring (eftergifter, avtalade formkrav för ändringar m.m.)
 • Jämkning (36 § avtalslagen)
 • Fel i prestation (garantier och avtalade egenskaper, enuntiationer, utfyllande kvalitetskrav m.m.)
 • Dröjsmål med prestation (closing etc.)
 • När är avtalsbrottet väsentligt?
 • Reklamation och frister
 • Oaktsamhet och grov oaktsamhet m.m.
 • Ansvarsbegränsningar
 • Vad kan man räkna med att domare och skiljedomare kan och har erfarenhet av?
 • Vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • Bra och dålig bevisning
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.