Under andra dagen av årets transaktionsrättsliga forum kommer Johan Herrström ge sig på att bena ut vilka garantier som behövs i ett aktieöverlåtelseavtal och vilka som är överflödiga. Under eftermiddagen föreläser Magnus Forssman och Fredrik Dock om M&A försäkringar. Dagen avslutas med ett forum på ca sjuttiofem minuter för diskussion kring dagen ämnen, moderator för diskussionen är Sten Gejrot.

Kursprogram

Dag 2: Förmiddag
Föreläsare:
Johan Herrström

Ämne: Garantierna i aktieöverlåtelseavtalet, vilka garantier behövs och vilka är överflödiga?

Den svenska civilrätten skiljer sig som bekant på flera väsentliga punkter från den anglosaxiska. Trots det har praxis utvecklats så att en stor del av de aktieöverlåtelseavtal som upprättas enligt svensk rätt är utformade med utgångspunkt i en anglosaxisk modell. Förhandlingarna kring ansvarsfördelningen mellan parterna, och då framförallt utformning av garantierna, sker i regel med utgångspunkt i ett resonemang kring vad som framkommit eller inte framkommit vid Köparens granskning av målbolaget, due diligence-undersökningen och, närmast slentrianmässigt, avtalas den svenska Köplagen bort. Det är viktigt att ombuden vid en företagsöverlåtelse analyserar affären med utgångspunkt i det faktiska rättsläget och inte enbart mot bakgrund av den praxis som vuxit fram utifrån andra rättsordningars avtalsskrivande.

Syftet med kursen är att på ett överskådligt sätt presentera de väsentliga skillnaderna mellan fördelningen av det köprättsliga ansvaret i svensk och anglosaxisk rätt och hur dessa skillnader kan påverka avtalsskrivandet. Garantikatalogens utformning och den egentliga betydelsen av olika typer av garantier i överlåtelseavtalet samt förhållandet mellan garantikatalogen och en genomförd due diligence-undersökning kommer att gås igenom och diskuteras. Därutöver kommer de frågor som kan uppkomma vid förhandlingar av avtal enligt svensk rätt med utländska  motparter.  

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Produktens bakgrund och funktion.
 • När är köplagen tillämplig?
 • Vilket ansvar har parterna vid en aktieöverlåtelse? undersökningsplikt vs upplysningsplikt
 • Vilken betydelse har omfattningen av due diligence-undersökningen?
 • Kan man avtal bort ”buyer’s knowledge”?
 • Vilka är det vanligast frågorna som uppkommer när man förhandlar med utländska motparter?

 

Dag 2: Eftermiddag
Föreläsare: Magnus Forssman & Fredrik Dock.

Magnus Forssman är specialiserad inom företagsöverlåtelser, IT- & telekom samt kommersiella avtal. Magnus har omfattande erfarenhet som transaktionsrådgivare i såväl svenska som gränsöverskridande företagsöverlåtelser och investeringar samt särskild expertis inom rådgivning avseende M&A-försäkringar. Magnus har stor erfarenhet av att biträda klienter i samband med outsourcingprojekt, upphandling av IT-system och kommunikationslösningar samt e-handelsprojekt.

Fredrik Dock har under många år arbetat som advokat med företagsöverlåtelser och har därtill arbetat med M&A-försäkringar både som underwriter för AIG och i sin nuvarande position som försäkringsmäklare.

 

Ämne: M&A försäkringar

Samtliga delar av underwritingprocessen kommer att beröras. Vi diskuterar när och varför garantiförsäkringar kan vara en fördelaktig lösning jämfört med garantier för vilka säljaren svarar ensam. De olika aktörernas roller gås igenom utifrån deras egna perspektiv. Hur bör t.ex. advokat lägga upp due diligence-genomgången och due diligence-rapporten för att nå bästa skydd från försäkringsbolaget. Vilken roll har mäklaren i transaktionen och hur kan denna vara till hjälp för säljare, köpare och försäkringsbolag. Frågan om överlåtelseavtalets utformning kommer att gås igenom för att säkerställa att nödvändiga delar är kända för kursdeltagarna.  Vi kommer även att diskutera vissa andra frågor såsom aktuella försäkringsrättsliga aspekterinom.
Vi kommer därtill diskutera notifieringsprocessen och skadehanteringsprocessen utifrån dessa, i vissa delar, unika struktur.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Produktens bakgrund och funktion.
 • Situationer när M&A-försäkringar lämpligen används.
 • Aktörer på den svenska marknaden.
 • Underwritingprocessen från såväl försäkringstagarens, försäkringsgivarens,
  mäklarens och rådgivarens perspektiv.
 • Hur en due diligence bör struktureras och genomföras i en försäkrad transaktion?
 • Hur överlåtelseavtalet bör utformas i en försäkrad transaktion.
 • Praxis inom området.
 • Försäkringsrättsliga aspekter.
 • Notifiering och skadeprocess.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 0kr

24 september 2019 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Johan Herrström
Profilbild
Johan Herrström
Advokat, delägare och Managing Partner vid Advokatfirman Lindahl i Malmö
Profilbild
Magnus Forssman
Profilbild
Magnus Forssman
Advokat och delägare vid Wistrand Advokatbyrå
Profilbild
Fredrik Dock
Profilbild
Fredrik Dock
Försäkringsmäklare vid Willis Towers Watson

Målgrupp

Advokater, jurister och andra rådgivare som arbetar med företagsöverlåtelser

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)