När en gäldenär försätts i konkurs förekommer inte sällan att gäldenären är, eller är på väg att bli, part i rättegång, antingen som kärande eller som svarande. Genom att konkursboet är ett rättssubjekt som i väsentliga avseenden är skilt från konkursgäldenären uppkommer fråga om förvaltaren skall överge egendomen, träffa förlikning alternativt inträda i rättsförhållandet som är föremål för tvist, vilket sistnämnda medför rättegångskostnadsansvar. Ett annat alternativ är sk processkommission där gäldenären med redovisningsansvar för talan för boets räkning. Den rättsliga regleringen kring flera av de frågor som kan uppkomma är mycket kortfattad, samtidigt som praxis och doktrin är både otydlig och inkonsistent i många avseenden. En relativ nyhet är förekomsten av svenskbaserade företag som finansierar större processer som bl a konkursbon driver, vilket särskilt i skiljetvister kan förväntas bli mer frekvent. Kursen kommer att utöver genomgång av praxis och viss doktrin att ges en tydlig praktisk inriktning med genomgång och diskussion av praktiska fall.

Kursprogram

  • Konkursboet som kärande respektive svarande, samt rättegångskostnadsfrågor som är förknippade härmed.
  • Processkommission med redovisningsansvar. Kan gäldenären i domstol hävda sin rätt att vara kommissionär? Genomgång av HQ AB i likvidation i konkurs anspråk på att föra talan mot sin fd styrelse mot förvaltarens bestridande.
  • Rättskraftsfrågor när boet inträder eller inte.
  • Gäldenärens skiljeavtal. Borgenärernas rätt till inflytande.
  • Särskilt om processkommission vid återvinning.
  • Processfinansiering; särskilt avtalsfrågor, förvaltarens arvodering, principer för redovisning av resultatet samt besvärliga momsfrågor. TSMs hittillsvarande inställning till processfinansiering. Erfarenheter av ett genomfört skiljeförfarande med sådan finansiering.
  • Forumfrågor vid utländska inslag.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset (Hybrid)

Pris: 9 500kr

03 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Lars Ehrstedt
Profilbild
Lars Ehrstedt
Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater och biträdande jurister och andra med erfarenhet av obeståndsfrågor och av processföring

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)