Affärsjuridiska kurser

Villkor
Ett av ExLibros största områden är affärsjuridiken!

Inom affärsjuridiken ger vi kurser i bland annat avtalsrätt, bolagsrätt samt konkurs och obeståndsrätt.

Hos oss kan du gå en kurs i affärsjuridik som behandlar bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, processrätt samt kurser i konkurs och obeståndsrätt.


Kurserna vänder sig till dig som är advokat, jurist, revisor, redovisningskonsult, företagsledare eller på annat vis kommer i kontakt med det affärsjuridiska området. Kurserna utgår alltid från gällande lagstiftning, praxis och forskning på det affärsjuridiska området. Vi anlitar endast det främsta affärsjuridiska experterna och föreläsarna, vilket borgar för kurser med stor praktisk förankring och nytta. På det flesta kurser kan du välja att delta antingen fysiskt på plats eller digitalt. Står det hybrid bredvid en affärsjuridisk kurs så betyder det att kursen livesänds, och du kan delta på distans.

Nedan finner du alla aktuella kurser vi ger inom det affärsjuridiska området, hoppas du finner något av intresse!

Saknar du en kurs i affärsjuridik, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

14

mar

2024

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 14 mars 2024: fysiskt Fullbokad

Stockholm 14 mars 2024: digitalt Fåtal platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vilka rättsliga utgångspunkter ska konkursförvaltaren verka utifrån?
 • Hur ska förvaltaren hantera separationsrätter? Finns en vårdplikt?
 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Finns en partiell inträdesrätt?
 • När blir boet ansvarigt för att det nyttjat gäldenärens medkontrahents prestation?
 • Påverkar de nya reglerna i lagen om företagsrekonstruktion hur vi ska se på frågor om gäldenärens avtal i konkurs?
 • När blir konkursboet ansvarigt enligt 10 kap. MB?
 • För var svarar boet i sådana fall och finns möjligheter att påverka ansvaret?

Favorit i repris

16

maj

2024

Affärsjuridik

Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 16 maj 2024: fysiskt Platser kvar

Stockholm 16 maj 2024: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Avtalets ikraftträdande
 • Nationalistiska lagvalsklausuler
 • Tolkningsbegränsningar beträffande rubriker m.m.
 • Försäkran om behörighet
 • Överlåtelseförbud & uppsägningsklausuler
 • Omförhandlingsklausuler
 • Integrationsklausuler
 • Ansvarsbegränsningar
 • Försäkringsskyldighet
 • Köpares undersökningsrätt resp. plikt
 • Avtalad lojalitetsförpliktelse
 • Förhandlingsskyldighet innan rättslig åtgärd vidtas
 • Kvittningsförbud
 • Tolkningsföreträde
 • Flera riskövergångar
 • Uppdelning av avtalsbrott
 • Kommentarer till standardavtal
 • Hävningsförutsättningar
 • Det överskattade skadeståndet

Nyhet

28

maj

2024

Affärsjuridik

AI - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 28 maj 2024: fysiskt Platser kvar

Stockholm 28 maj 2024: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Introduktion: Vad är AI och hur fungerar det?

 • Expertsystem och automatiserat beslutsfattande
 • Maskininlärning, neurala nätverk, naturlig språkbehandling (NLP)

Användningsområden:

 • Kunskapshantering (KM) och dokumentautomation
 • Stöd vid avtalsupprättande
 • Avtalsgranskning
 • Juridisk forskning
 • Upprättande av sammanfattningar
 • Beslutsstöd / utfallsbedömning av rättsfall ("case prediction")

Lagar och regler:

 • AI-förordningen
 • Dataskyddsförordningen
 • Sekretess
 • AI och rådgivningsansvar

   

   

   

   

  Praktiska exempel med ChatGPT och Google Bard

  Frågor och diskussion

Nyhet

17

okt

2024

Affärsjuridik

Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 17 okt 2024: fysiskt Platser kvar

Stockholm 17 okt 2024: digitalt Platser kvar

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

 • I vilka fall föreligger separationsrätt till fordringar och pengar vid utmätning och konkurs och när går separationsrätten förlorad?
 • Under vilka förutsättningar uppkommer en giltig och bestående panträtt i fordringar och till medel som betalas in på dessa fordringar?
 • Vilka krav kan ställas på en denuntiation för att den ska leda till uppkomsten av en sakrättsligt verksam överlåtelse eller pantsättning?
 • När kan medel som blivit sammanblandade med andra medel krävas tillbaka med stöd av lagen om redovisningsmedel och enligt rättspraxis?
 • Vilka krav ställs på sakrättsliga moment vid fakturaköp respektive pantsättning i andra hand?
 • På vilka sätt kan panter i fordringar och pengar begränsas?
 • I vilka situationer kan gäldenären ges rådighet över tillgångar som ska utgöra säkerhet utan att säkerhetsrätten går förlorad?
 • I vilka situationer finns risk för återvinning i konkurs av säkerheter?

Nyhet

18

okt

2024

Affärsjuridik

Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)

Föreläsare

Stockholm 18 okt 2024: fysiskt Platser kvar

Stockholm 18 okt 2024: digitalt Platser kvar

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

 • Hur sent kan en försenad första kontrollbalansräkning upprättas med ansvarsfriande verkan?
 • Kan det vid utkrävande av skadestånd från styrelsens ledamöter sägas finnas en Business Judgement Rule enligt svensk rätt och vad innebär den i så fall?
 • Hur kan det stränga skatteansvaret undvikas och vad bör styrelsen tänka på när förfallo­dagen närmar sig?
 • Finns det ett ansvarsgenombrottsinstitut enligt svensk rätt och vad innebär det i så fall?
 • När ska en utbetalning bedömas som en värdeöverföring och när kan en utbetalning anses utgöra ett förbjudet lån?
 • Vilka konkreta åtgärder bör styrelsen vidta när bolaget börjar få ekonomiska problem?

Nyhet

17

jan

2025

Affärsjuridik

Aktiebolagsrättslig nyhetsdag

Föreläsare

Stockholm 17 jan 2025: fysiskt Platser kvar

Stockholm 17 jan 2025: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Värderingsfrågor vid upprättande av kontrollbalansräkning
 • Kommer reglerna om tvångslikvidationsansvar att avskaffas? Vad ska de i så fall ersättas med och vilka konsekvenser får det för styrelsens ansvar?
 • Straffrättsliga och andra påföljder vid brott mot låneförbudet
 • Kommer revisionsplikt införas för alla aktiebolag?

Nyhet

13

mar

2025

Affärsjuridik

Naturaborgenärens rätt vid avtalsbrott

Föreläsare

Stockholm 13 mars 2025: fysiskt Platser kvar

Stockholm 13 mars 2025: digitalt Platser kvar

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Leveransskyldighet och avtalsbrott:

 • Resultatåtaganden
 • Omsorgsåtaganden 
 • Resultatåtaganden med omsorgsinnehåll
 • Fastställande av avtalsinnehåll
 • Garantiers betydelse för leveransskyldigheten
 • Befintligt skick-klausuler och liknande begränsningar av leveransskyldigheten
 • Lojalitetsplikt eller leveransskyldighet?
 • Avtalsbrott utan påföljd
 • Jämkning av leveransskyldighet

Påföljder och avtalsobjektet:

 • Grunder för påföljd
 • Fullgörelse
 • Avhjälpande genom reparation m.m.
 • Omleverens
 • Avhjälpande på leverantörens bekostnad
 • Prisavdrag
 • Hävning

Skadestånd och annan ersättning för skada:

 • Skadeståndsgrunder
 • Kausalitetskrav
 • Culpa
 • Force majeure/kontrollansvar
 • Gränsen mellan skadestånd och prisavdrag eller ersättning för avhjälpandekostnad
 • Direkta och indirekta skador
 • Andra uppdelningar av skadetyper
 • Förutsebarhetskravet
 • Skadebegränsning eller skadeståndsbegränsning
 • Begränsningsskyldigheten och skadetyper
 • Skadeståndsberäkning
 • Laggivna och avtalade ansvarsbegränsningar
 • Vite och annan förutbestämd ersättning
 • Jämkning av ansvar

Processuella frågor:

 • Åberopsbörda och bevisbörda
 • Garantiers processuella effekter
 • Beviskrav
 • Rätten till naturafullgörelse och skyldigheten att begränsa sin skada
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.