Affärsjuridiska kurser

Villkor
Ett av ExLibros största områden är affärsjuridiken!

Inom affärsjuridiken ger vi kurser i bland annat avtalsrätt, bolagsrätt samt konkurs och obeståndsrätt.

Fokus är i första hand nischade kurser som berör frågor som du som praktiker stöter på i ditt vardagliga arbete, och som ofta uppfattas som lite extra svåra att lösa.

Vi har valt att begränsa antalet deltagare på våra kurser, för att säkerställa att utrymme finns att ställa frågor och få svar! Med andra ord, söker du utbildningar som ger dig juridisk spetskompetens har du kommit till helt rätt ställe!

Nedan finner du alla aktuella kurser vi ger inom det affärsjuridiska området, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

Nyhet

01

sep

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processteknik och processtaktik

Processar du i allmän domstol, förvaltningsdomstol eller inför skiljenämnd? I så fall är den här kursen ett måste för dig!

 • Vilken tvistlösningsmetod är önskvärd för din huvudman i det enskilda fallet och vad ska eller kan du göra åt den saken?
 • Vem är det som ska övertygas av din talan?
 • När ska man övertyga den som ska övertygas?
 • Samverkan för att övertyga
 • Medel för att övertyga? (Och hjälpmedel)
 • Destruktivt arbete i processer – hur hanterar du det?
 • Hur ska man formulera grunderna för talan som kärande och svarande?
 • Hur ska man formulera bevisteman?
 • Hur kan man arbeta tillsammans med rättssakkunnig och andra sakkunniga för bästa möjlig genomslagskraft och pedagogik och vem ska man välja?
 • Hur ska man försäkra sig om att domare/skiljedomare läser och förstår vad man menar?
 • Hur ska man göra när man själv inte förstår vad motparten menar och när man heller inte vet hur domare/skiljedomare uppfattar det motparten anför?
 • Hur ska man hantera sina svaga flanker för minsta möjliga genomslagskraft?
 • För- och nackdelar med begäran om avvisning, särskild dom (mellandom), hissdispens m.m.
 • Är sakframställningen viktig och varför är det ofta svårare att hålla sin sakframställning sist? Hur förbereder du dig på bästa sätt?
 • Coaching av förhörspersoner för bästa genomslagskraft.
 • Olika sätt att hålla förhör.
 • För- och nackdelar med (att begära) förhandling (i förvaltningsdomstol)?

Nyhet

03

okt

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs

På denna kurs går vi igenom olika möjligheter och utmaningar i samband med tvistemålsprocesser som uppkommer vid en konkurs.
En unik möjlighet att lyssna till en av landets mest erfarna advokater på ämnet, nämligen Lars Ehrstedt från Merino Advokatbyrå med 40 års erfarenhet av konkursbos processer i domstol och skiljenämnd, samt (Leonardo Merino). Ett måste kurs för dig som jobbar med konkurs och obestånd, eller på annat vis kommer i kontakt med den här typen av processer.

 • Konkursboet som kärande respektive svarande, samt rättegångskostnadsfrågor som är förknippade härmed.
 • Processkommission med redovisningsansvar. Kan gäldenären i domstol hävda sin rätt att vara kommissionär? Genomgång av HQ AB i likvidation i konkurs anspråk på att föra talan mot sin fd styrelse mot förvaltarens bestridande.
 • Rättskraftsfrågor när boet inträder eller inte.
 • Gäldenärens skiljeavtal. Borgenärernas rätt till inflytande.
 • Särskilt om processkommission vid återvinning.
 • Processfinansiering; särskilt avtalsfrågor, förvaltarens arvodering, principer för redovisning av resultatet samt besvärliga momsfrågor. TSMs hittillsvarande inställning till processfinansiering. Erfarenheter av ett genomfört skiljeförfarande med sådan finansiering.
 • Forumfrågor vid utländska inslag.

Nyhet

24

nov

2023

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Nyare associationsrättslig praxis (ges även digitalt!)

Föreläsarna Urban Båvestam och Johan Danelius går igenom rättsutvecklingen på det associationsrättsliga området - särskilt inom aktiebolagsrätten. De går igenom ny praxis från Högsta domstolen och hovrätterna, men också ny lagstiftning. Ett måste för dig som arbetar med associationsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Finns det en princip om ansvarsgenombrott för aktieägare i vissa situationer?
 • När ska en aktieägares uttag från ett aktiebolag bedömas som ett förbjudet lån och som en lovlig eller olovlig värdeöverföring?
 • Var går gränserna för det s.k. tvångslikvidationsansvaret?
 • Vilka slutsatser kom utredningen ”Bolaget som brottsverktyg” fram till beträffande i första hand revisionsplikten och tvångslikvidationsreglerna?
 • När ska ett aktiebolags ersättningskrav mot VD handläggas av vanlig allmän domstol och när ska det i stället handläggas av Arbetsdomstolen?
 • Vad innebär de år 2021 ändrade reglerna om särskild granskning i aktiebolag och ekonomiska föreningar?
 • Under vilka förutsättningar kan ett uppdrag som särskild granskare upphöra i förtid?
 • Var går gränserna för en ideell förenings rättskapacitet?

18

jan

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys

Föreläsaren Jon Kihlman går under en dag igenom och ger en praktisk analys av HD:s senaste praxis inom eller i anslutning till den kommersiella avtalsrätten.

Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis inom området, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor. I anslutning till de materiella frågorna behandlas även anknytande processuella frågor.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Standardavtal och handelsbruk
 • Tolkning av rättshandlingar
 • Jämkning av avtalsvillkor
 • Kvittning i materiellt och processuellt hänseende

Endast en plats kvar med fysiskt deltagande!

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen.

14

mar

2024

Stockholm
Hybrid

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter (ges även digitalt!) En fristående fortsättning!

På denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på separationsrätter, konkursgäldenärens avtal och miljörelaterade krav.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vilka rättsliga utgångspunkter ska konkursförvaltaren verka utifrån?
 • Hur ska förvaltaren hantera separationsrätter? Finns en vårdplikt?
 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Finns en partiell inträdesrätt?
 • När blir boet ansvarigt för att det nyttjat gäldenärens medkontrahents prestation?
 • Påverkar de nya reglerna i lagen om företagsrekonstruktion hur vi ska se på frågor om gäldenärens avtal i konkurs?
 • När blir konkursboet ansvarigt enligt 10 kap. MB?
 • För var svarar boet i sådana fall och finns möjligheter att påverka ansvaret?
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.