Under dagen kommer Sten Gejrot, som också är huvudansvarig lärare och moderator, att under förmiddagen hålla ett pass om förvärvsfinansiering. Under eftermiddagen föreläser Christer Danielsson om transaktionsrättsliga tvister under två timmar. Dagen avslutas med ett forum på ca 75 minuter för diskussion kring dagens ämnen. Moderator för diskussionen är Sten Gejrot.

Kursprogram

Förmiddag

Föreläsare: Sten Gejrot
Sten Gejrot biträder regelbundet svenska och utländska bolag och finansiella institutioner i frågor som avser köp och försäljning av bolag, omstrukturering och kapitalisering samt alla typer av finansierings-, obligations-, preferensaktier- och derivattransaktioner. Sten är idag advokat och partner på Lindahl i Malmö.

Ämne: Förvärvsfinansiering – sex steg till fängelse, hur långt vågar du gå?

Förvärvslåneförbudet i 21 kap 5 § aktiebolagslagen är ofta diskuterat i samband med finansiering av förvärv av aktier. Syfte med kursen är att se vilka möjligheter och begränsningar som finns tillgängliga för en låntagare och en långivare när strukturen för säkerheter ska diskuteras. Till skillnad från liknande bestämmelser i 17 kap aktiebolagslagen om värdeöverföring, där problem snarast läggs fram istället för att lösas i samband med att säkerheter ska ställas uppåt i en struktur, finns idag några tillämpade lösningar hur parterna hanterar förvärvslåneförbudet och därmed skapar förutsättningar att ställa säkerhet från ett förvärvat bolag (och dess dotterbolag). Vi ska titta på vilka dessa lösningar är och hur de motiveras samt om de kan anses förenliga med syftet för förvärvslåneförbudet och lydelsen i 21 kap 5 § aktiebolagslagen. Vi ska också gå igenom vilka möjligheter det finns att få dispens från det tvingande förvärvslåneförbudet.

Slutligen ska vi titta på vilka rättsliga konsekvenser som gäller vid ett olagligt lämnande av en säkerhet. Som underrubriken anger finns det i värsta fall ett straffrättsligt ansvar för styrelsen som medgett sådan säkerhet.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
  • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
  • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

 

Eftermiddag

Föreläsare: Christer Danielsson

Ordförande i Svenska Advokatsamfundet sedan 1 juni 2017. Över 25 års erfarenhet som advokat, med huvudfokus på M&A och tvister där inom.
Omnämnd i 2013-2016 Chambers Global som en av det 60 mest efterfrågade skiljemännen i Europa! 

 

Ämne: Tvister vid företagsöverlåtelser

En grundfråga är vilken tvistelösningsform som ska väljas. Typiskt sett har parterna inkluderat en skiljeklausul i överlåtelseavtalet men frågan är vilken typ av förfarande som ska väljas – ad hoc eller institutionellt – och vilka moment som skiljeklausulen bör och inte bör innehålla. Vid institutionellt förfarande diskuteras också för- och nackdelar med s k förenklade förfaranden.

Vidare diskuteras vilka frågor som typiskt sett blir föremål för tvist i samband med företagsöverlåtelser och hur de hanteras i förfarandet.

Ett tredje moment är de s k godmansklausuler – eller revisorsklausuler – som ofta finns i företagsöverlåtelseavtal i vilka det finns en rörlig köpeskilling eller regler om tilläggsköpeskilling. Hur bör dessa utformas? Hur förhåller de sig till den vanliga skiljeklausulen i avtalet?  

 Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
  • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
  • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
  • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

E-kurs utan quiz

Pris: 8 900kr

01 februari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Sten Gejrot
Profilbild
Sten Gejrot
Advokat och partner på Advokatfirman Lindahl
Profilbild
Christer Danielsson
Profilbild
Christer Danielsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Danielsson & Nyberg

Målgrupp

Advokater, jurister och andra rådgivare som arbetar med företagsöverlåtelser.

Relaterat

Affärsjuridik
AI i praktiken - effektivisera dina arbetsprocesser! (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad sakrätt i praktiken (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Aktiebolag i kris (ges även digitalt!)