Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca 30 deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Videoföreläsningar-Affärsjuridik
Videoföreläsningar-Straffrätt

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och force majeure - del 1

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och hardship - del 2

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona, force majeure och hardship - del 1 och 2

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Online

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Processrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom processrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av processrätten de kommande åren. 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

Nyhet

E-kurs

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Transaktionsdagen - videoföreläsning (med quiz)

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Sten Gejrot och Christer Danielsson! Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller förvärvsfinansiering och transaktionsrättsliga tvister.

 

 

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen:

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen:

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

E-kurs

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Aktiebolagsrättsliga utmaningar i FÅAB - videoföreläsning (med quiz)

Väldigt många aktiebolag i Sverige är ägarledda, dvs. bolag där ägarna själva är verksamma i bolaget. Att ägarledda bolag har andra utmaningar än aktiebolag med en stor ägarkrets är en självklarhet för den som kommer i kontakt med dessa bolag, men något som sällan kommer till uttryck i den juridiska litteraturen. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

På den här kursen gör vi nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag.

 • Formella och materiella regler som kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke
 • Förhållandet mellan å ena sidan den formella bolagsstämman och å andra sidan aktieägarmöten, ägarråd, familjeråd
 • Aktieägarnas insynsrätt, särskilt i aktiebolag med högst tio ägare
 • Vad regleras bäst i bolagsordningen respektive i aktieägaravtalet?
 • Konfliktlösningsmekanismer
 • Plötsligt dödsfall eller långvarig sjukdom
 • Oönskade passiva aktieägare
 • Bestämmelser om inlösen
 • Naken in-naken ut – eller inte
 • De aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • Generationsskiften från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
 • Dispens från låneförbud för att finansiera generationsskiften

E-kurs

Processrätt, Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning - videoföreläsning (med quiz)

Kursen är en fristående fortsättning på del I. Även denna kurs tar särskilt sikte på frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt och som sällan är särskilt väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. I två särskilda avsnitt tas frågor om lönegaranti och företagsrekonstruktion upp. Kursen sker i seminarieform och utifrån praktiska tillämpningsfrågor. Det sker också en genomgång av rättsfall från Högsta domstolen och viss litteratur på området. Kursen vänder sig främst till advokater och andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Konkursboet som rättssubjekt
 • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
 • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
 • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
 • Förfoganden över återvinningsbar egendom
 • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
 • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs

E-kurs

Videoföreläsningar-Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken - videoföreläsning (med quiz)

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

E-kurs

Videoföreläsningar-Straffrätt

Avancerad straffrätt - videoföreläsning (med quiz)

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! 

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

E-kurs

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2021 - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång! - videoföreläsning (med quiz)

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! 

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott

E-kurs

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - videoföreläsning (med quiz)

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! 

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

E-kurs

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Återvinning i konkurs - videoföreläsning på 4 h (med quiz)

Vi på ExLibro fortsätter vår mycket uppskattade serie av kursen på obeståndsrättens område, denna gång behandlar vi frågor kring återvinning i konkurs. Föreläsare är som tidigare justitierådet Stefan Reimer, denna gång får han dock även hjälp av Petter Vaeren från 7Wise advokatbyrå i Stockholm.

Kursen är fristående och kan följas även av dig som inte deltagit på tidigare kurser!

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Förutsättningar för återvinning i olika situationer
 • Sakrättsliga frågor kring återvunnen egendom (vad händer exempelvis om återvinningssvaranden har pantsatt återvunnen egendom till god troende tredje man?)
 • Tillämpningen av nackdelsrekvisitet
 • Talefrister enligt 4 kap konkurslagen
 • Prövning av oskäliga arvoden för rekonstruktörer genom återvinning?
 • Processuella frågor och processtaktiska överväganden i samband med återvinningsprocesser
 • Konkursutredning för bedömning av återvinningsbara transaktioner

Fåtal platser kvar

30

aug

2022

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Påföljder vid avtalsbrott - (ges även digitalt!)

Alexander Hardenberger, Anders Ingvarson och Jon Kihlman går under en dag igenom de påföljder som är tillgängliga för en part vid motpartens avtalsbrott. Kursen utgår från de i lag angivna påföljderna, men behandlar även de vanligaste avtalslösningarna. Fokus är inriktat mot den materiella regleringen, men även processuella frågor – inte minst om åberops- och bevisbördans placering och om rätten till naturafullgörelse – kommer att behandlas.

Följande frågor kommer att behandlas. För flera av dem kommer såväl materiella som processuella aspekter att beröras.

 • Resultatåtaganden och omsorgsåtaganden – varor och tjänster
 • Naturapåföljder och ekonomiska påföljder
 • Reklamation och preskription
 • Hinder och ÄTA-arbeten
 • Avhjälpande och omleverans
 • Borgenärens rätt att avhjälpa på gäldenärens bekostnad
 • Prisavdrag
 • Hävning av avtal
 • Väsentlighetskravet för hävning och omleverans
 • Friskrivningsklausuler avseende objekt och påföljdsfriskrivningar
 • Beräkning av skadestånd
 • Förutsättningar för skadestånd
 • Strikt ansvar, frånvaro av force majeure och culpa
 • Avtalade eller lagfästa begränsningar av skadestånd
 • Borgenärens skyldighet att begränsa skadan

Nyhet

08

sep

2022

Göteborg

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?

Nyhet

22

sep

2022

Stockholm

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis - (ges även digitalt!)

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?

Favorit i repris

27

okt

2022

Göteborg

Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

Nyhet

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

28

okt

2022

Göteborg

Straffrätt

Narkotikabrott

Är du försvarsadvokat och vill lära dig mer om narkotikabrott med inriktning på försvarararbetet i grova/synnerligen grova narkotikamål, då är detta kursen för dig!

Viktiga punkter ur kursinnehållet

• Vilka olika gärningsformer finns enligt narkotikastrafflagen?
• Vad gäller för gränsdragningsproblematiken mellan normalgradsbrott, grova narkotikabrott och synnerligen grova narkotikabrott?
• Vilken betydelse ska sort och mängd narkotika tillmätas idag?
• När har halten/koncentrationen betydelse för bedömningen?
• Vad gäller i straffmätningshänseende för den tilltalades roll i narkotikahanteringen?
• Hur kan man påverka påföljdsvalet till att bli något annat än fängelse vid narkotikabrott?
• Vilka särskilda utmaningar behöver man som försvarare hantera i större narkotikamål?
• Hur kan man som försvarare vinna framgång med att angripa den tekniska bevisningen i narkotikamål?

Nyhet

10

nov

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Skattedagarna 2022 - nyheter och fördjupning - (ges även digitalt!)

10-11nov 2022

Ingen kan ha undgått att riksdagen valde att anta M, KD och SD:s gemensamma höstbudget under 2021. Eftersom det är valår 2022 kommer sannolikt förändringar ske på skatteområdet. Kommer de diskuterade ändringarna av 3:12-reglerna att bli verklighet?
Under kursen går vi igenom de aktuella nyheterna och intressanta frågeställningarna, i kombination med en fördjupning i de mest intressanta områdena vid denna tidpunkt.

Inkomstskatt

 • Rättsfall och SKV vägledningar samt övrigt
 • Kryptovalutor och skatt 
 • Entreprenörsföretag ur ett skatteperspektiv:
  • 3:12-reglerna, skatteeffektiva ägaruttag
  • Ägarförändringar, skatterättslig teknik för intag, utlösen, avyttring samt generationsskifte
  • Omstrukturering, andelsbyten, indragning mm
 • Diskussionscase 

Moms

 • Grundläggande frågor om skattskyldighet till moms
 • Avdragsrätt för ingående moms
  • avdragsbegränsningar
  • holdingbolag
 • Fakturerings- och redovisningsskyldighet
 • Beskattningsunderlag och omvärdering/uttagsbeskattning
 • Internationell handel (varor och tjänster/inom och utom EU)
 • Särskilt om fastigheter
  • frivillig skattskyldighet
  • jämkning och retroaktivt avdrag
  • omvänd byggmoms 
  • byggtjänster i egen regi (på egna fastigheter)

 

Nyhet

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

30

nov

2022

Stockholm

Straffrätt

Narkotikabrott (ges även digitalt!)

Är du försvarsadvokat och vill lära dig mer om narkotikabrott med inriktning på försvarararbetet i grova/synnerligen grova narkotikamål, då är detta kursen för dig!

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

• Vilka olika gärningsformer finns enligt narkotikastrafflagen?
• Vad gäller för gränsdragningsproblematiken mellan normalgradsbrott, grova narkotikabrott och synnerligen grova narkotikabrott?
• Vilken betydelse ska sort och mängd narkotika tillmätas idag?
• När har halten/koncentrationen betydelse för bedömningen?
• Vad gäller i straffmätningshänseende för den tilltalades roll i narkotikahanteringen?
• Hur kan man påverka påföljdsvalet till att bli något annat än fängelse vid narkotikabrott?
• Vilka särskilda utmaningar behöver man som försvarare hantera i större narkotikamål?
• Hur kan man som försvarare vinna framgång med att angripa den tekniska bevisningen i narkotikamål?

Nyhet

07

dec

2022

Båstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2022

Vi fortsätter vårt mycket uppskattade koncept Familjerättsligt forum även år 2022.
Denna gång arrangeras kursen under två dagar på Hotel Skansen i Båstad.
Antalet återkommande gäster är många och platserna begränsade, så säkra din plats redan idag! • Familjerättsliga nyheter
 • Uppföljning kring framtidsfullmakter
 • Köp, Gåva eller Bodelning
 • Huvudsaklighetsprincipen eller delningsprincipen
 • Benefika eller onerösa överlåtelser
 • Villkor vid överlåtelser
 • Skattemässiga konsekvenser av transaktioner
 • Skapande av samägande
 • Upplösen av samägande
 • Arvsavstående av arv eller överlåtelse av dödsboandel
 • Bröstarvinges rätt till laglott och den fria överlåtbarheten
Kursen har tidigare varit fullbokad, nu har vi dock en plats kvar!

Nyhet

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

17

jan

2023

Stockholm

Affärsjuridik

Konkursboets förpliktelser

På denna kurs kommer vi att gå igenom under vilka omständigheter konkursboet blir förpliktat. Vi kommer att rikta in oss på konkursgäldenärens avtal, mervärdesskattefordringar och miljörelaterade krav.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Har boet en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal?
 • Kan boet nyttja konkursgäldenärens medkontrahents leasinggods utan ersättning?
 • När anses boet vara en verksamhetsutövare enligt 10 kap. MB? Och vad får det för följd?
 • När blir boet betalningsskyldigt för moms vid leverans av varor, tillhandahållande av varor och justering av tidigare gjorda avdrag?

Nyhet

02

feb

2023

Stockholm

Affärsjuridik

Avtalstvister

Det är som bekant vanligt med avtalstvister. När dessa blivit föremål för rättsligt förfarande framställer ena parten ofta påståenden och gör andra parten ännu oftare invändningar, som ställer avtalsrättsliga frågor på sin spets. Kursen behandlar några av de avtalsrättsliga frågor som därvid oftast aktualiseras, varvid relevant rättspraxis berörs.
Den här kursen är således en måste för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

 • Avtalstolkning (partsavsikter, kontexter, skälighet m.m.)
 • Avtalsändring (eftergifter, avtalade formkrav för ändringar m.m.)
 • Jämkning (36 § avtalslagen)
 • Fel i prestation (garantier och avtalade egenskaper, enuntiationer, utfyllande kvalitetskrav m.m.)
 • Dröjsmål med prestation (closing etc.)
 • När är avtalsbrottet väsentligt?
 • Reklamation och frister
 • Oaktsamhet och grov oaktsamhet m.m.
 • Ansvarsbegränsningar
 • Vad kan man räkna med att domare och skiljedomare kan och har erfarenhet av?
 • Vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • Bra och dålig bevisning

Nyhet

03

feb

2023

Stockholm

Affärsjuridik

Värderingstvister

Processar du som advokat och samarbetar ibland med värderingsexperter eller stöter på dem på motsidan? Då är detta kursen ett måste för dig!

 • Vad är sambandet mellan företagsvärdering och skadevärdering (utebliven vinst)?
 • Vilka värderingsmetoder finns, hur hänger de ihop? Hur väljer man metod?
 • Genomgång av de två vanligaste metoderna – kassaflödes- och relativvärdering
 • Hur läser man en värderingsrapport som lekman och vad ska man tänka på?
 • Vilka är de viktigaste antagandena i en värdering och hur hittar man dem?
 • Betydelsen av värdetidpunkten och hur den fastställs
 • Vad är eftersyn och är sådan tillåten?
 • Vad i ett värderingsutlåtande ska styrkas, dvs vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • HD:s praxis i värderingsmål
 • Vad ska man som ombud räkna med att skiljedomare och domare kan och förstår om värdering?
 • Vad kan skiljedomarna eller domarna göra när de inte håller med om allt i en värdering och vad brukar de göra?
 • Bra och dålig bevisning
 • Att förhöra en värderingsexpert och att bli förhörd som värderingsexpert (huvudförhör och motförhör)
Boka tre straffrättskurser vid samma tillfälle, med genomförande under 2022 och få 20% rabatt!

09

feb

2023

Malmö

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 augusti 2022?

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen. Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

21

mar

2023

Göteborg

Straffrätt, Processrätt

Straffprocessuella tvångsmedel

Under två intensiva kursdagar går våra föreläsare, ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Gunnel Lindberg och advokaten Bengt Ivarsson, igenom tvångsmedel som kan komma till användning i våra domstolar. Gunnel Lindberg är fd överåklagare och numera dels författare av standardverket på detta område, ”Straffprocessuella tvångsmedel” dels ordförande för den nämnd som utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel. Bengt Ivarsson är fd ordförande för Sveriges advokatsamfund som dels har medverkat som expert i ett antal statliga utredningar inom straffrättens område, dels föreläser mycket för advokater, åklagare, domare och poliser.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • De särskilda häktningsgrunderna
 • Tidsbegränsningen av häktningstiden
 • Beslag i en digital miljö
 • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
 • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
 • Hemlig dataavläsning
 • Hemlig rumsavlyssning
 • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM
Max 24 deltagare, 1 plats kvar!

Favorit i repris

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

24

mar

2023

Malmö

Straffrätt

Avancerad straffrätt

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.